A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Sausio mėnesio planas

                   Vilniaus „Santaros“ gimnazija

Darbo planas

 Sausis                                      

Nr.

Veikla

Data

Vykdytojai

 

I.                   Mokymasis ir ugdymas

 

 

1.1.

 Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Pilietiškumo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

2020-01-13

Istorijos mokytojai, klasių auklėtojai

1.2.

Istorijos olimpiada (7-12 kl.) 1 turas

2020 -01-24

L. Bareikienė

1.3.

Dailės ir technologijų olimpiada (5-10 kl.) 1 turas

2020-01-29

L. Giedroit, T. Babenko

1.4.

Edukacinės pamokos už mokyklos sienų

2020-01 -06 – 31

Dalykų mokytojai

 

II.                Meninė, sportinė veikla

 

 

2.1.

 

Rusų kultūros diena. Renginiai pagal atskirą planą.

 2020-01-28

S. Juknevičienė, rusų kalbos mokytojai

2.2.

Konkursas „ Mano Puškinas“(5-11 kl.)

2020-01-06-31

S. Juknevičienė, rusų kalbos mokytojai

2.3.

A. Puškino pasakų puslapiai (5 kl.)

2020 -01- 23

S. Juknevičienė, rusų kalbos mokytojai

2.4.

 Krepšinis .Dalyvauja 7-8 kl. mokiniai (berniukai)

2020-01-13-31

Kūno kultūros mokytojai

 

III.             Mokyklos bendruomenė ir savivalda

 

 

3.1.

Pasitarimai:

-pradinių klasių mokytojų „Eurofitas: moksleivių pajėgumo testai ir metodika“;

– lietuvių kalbos mokytojų

2020-01-02

Administracija

3.2.

Klasių vadovų patirties sklaida „Tikslinga veikla su tėvais“

2020- 01 – 02

 E. Červonenko

3.3.

Seminaras „ Pamokos uždavinys, rezultatų matavimas“

 

2020 -01- 03

T. Lukoševičienė

3.4.

Metodinės tarybos posėdis

2020-01 -14

T. Bruskina

3,5

Mokinių tarybos posėdžiai

2020-01-09, 16,23,30

O. Toločko

3.6.

Gerovės komisijos posėdis

2020-01 – 21

T. Lukoševičienė, J. Beliajeva

3.7.

Atvirų durų diena. Pamokos tėvams

2020-01-23

Administracija

Dalykų mokytojai

3.8.

Lietuvių kalba pradinėje mokykloje. Susitikimai su tėvais

2020-01-20-31

Administracija

3.9.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Platusis auditas

2020-01-20-31

E. Uzelo

Audito grupė

3.10.

Mokytojų kolegialus ryšys. Savitarpio pamokų lankymas.

2020- 01-06 – 31

Dalykų mokytojai

3.11.

10 –ųjų klasių mokinių supažindinimas su  2020 m.PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

2020 -01- 13-17

T. Ginovič

3.12.

Išpėstinis darbo tarybos ir mokyklos tarybos posėdis dėl gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitos.

2020-01 – 28

J. Beliajeva, B. Gedienė

 

IV.             Direkciniai  posėdžiai

 

 

4.1.

Gimnazijos pažangos įsivertinimo anketos aptarimas.

NMPP ataskaitos aptarimas.

2020 – 01- 06

J. Beliajeva, T. Lukoševičienė

4.2.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas

2020-01-13

J.Beliajeva, E. Uzelo

4.3.

Naujų mokinių priėmimo į gimnaziją sąlygų projekto aptarimas.

2020 -01- 20

J. Beliajeva

4.4.

Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitos aptarimas.

Individuali pagalba mokiniams : lietuvių kalba, matematika.

2020-01-27

J. Beliajeva, T. Lukoševičienė, T. Ginovič, L. Giedroit

 

V.                Ugdymo proceso stebėsena

 

 

5.1.

Pagalba mokiniams: 1-4 kl., 5-8 kl., 9,11 kl. (lietuvių kalba, matematika).

 Pagalba mokiniams, besiruošiantiems matematikos, lietuvių kalbos egzaminams :10,12 kl.

2020 -01- 06-31

Administracija

5.2.

Pamokos kokybės stebėjimas pagal pasirinktus kriterijus.

2020- 01- 06- 31

Administracija

5.3.

Matematikos dėstymas diferencijuotose grupėse.

2020- 01- 06-31

L. Giedroit

5.4.

Pagalba mokiniams, turintiems I trimestre neigiamus įvertinimus

2019 -01-03-14

Administracija

5.5.

Mokytojų, norinčių atestuotis, pamokų stebėjimas.

2020 -01 -06-31

Atestacinė komisija, administracija

5.6.

Metodinių grupių veiklos planų vykdymas ir korekcija. Ilgalaikių planų vykdymas ir korekcija.

2020 -01-06-31

Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai, administracija

 

                            VI.Kontroliniai darbai

 

 

6.1.

Anglų kalbos bandomasis testas 12-ųjų kl.mokiniams

2020-01 –

A.    Jurevičienė