A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Vasario mėnesio planas

                         VILNIAUS „SANTAROS“  gimnazija                

                                                                                                                       

Darbo planas                                                                                                                          

 Vasaris                                                                                                                                    

Nr.

Veikla

Data

Vykdytojai

 

I.                   Mokymasis ir ugdymas

 

 

1.1.

Respublikinės parodos „Studijos 2020“ lankymas.

2020-02-07-09

 

Klasių vadovai

 

1.2.

VGTU mechanikos fakulteto studijų pristatymas

2020 -02-05

12-ųjų klasių vadovai

1.3.

Matematikos olimpiada .Dalyvauja 3-4 kl. mokiniai

2020-02 -11

N. Komarova

1.4.

Lietuvių kalbos raiškiojo skaitymo konkursas.Dalyvauja 3-11 kl. mokiniai.

2020 -02 -26-29

Lietuvių kalbos mokytojai

Ž. Ramanauskienė

1.5.

Geografijos olimpiada. Dalyvauja 7-8, 9-11 kl. mokiniai.

2020 -02 -25

S. Čaikovskaja, R.Dingelienė

 

1.6.

Vasario 16-oji-Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Dalyvavimas miesto jaunimo eisenoje „ Nepriklausomybės keliu“

Edukacinė pamoka Lietuvos centriniame valstybės archyve (5 a, 5 b kl.)

Pilietinė akcija “Pasveikinkim vieni kitus su Valstybės gimtadieniu”. 9-10 kl. mokinių grupė.

Nacionalinis konkursas “Lietuvos istorijos žinovas”. 11-12 kl. mokiniai.

Klasės valandėlė. 5-9 klasėse “Valstybės atkūrimo diena”. Veda  11-12 kl. mokinių grupė

Pilietinė akcija 1-4 kl. “Išskleiskime Lietuvos vėliavą”.

Knygų paroda „ Apie Lietuvą.“ Žaidimas „Lietuvos himnas.“(2- 8, I ,_II gimn.kl.)

Dėlionė „ Vilnius“ (2-8 kl.mok.)

 

2020 -02 -16

 

2020 -02- 10

 

2020 -02 -10

 

 

2020 -02-12

 

 

2020 -02 -12

 

 

2020-02-12

 

2020 -02 -03

2020 -02 – 28

Klasių vadovai

Tolerancijos centras

L. Bareikienė

L. Bareikienė, O. Toločko

 

L. Bareikienė, L. Kovzan

 

L. Bareikienė, L. Kovzan

 

L. Bareikienė, L. Kovzan

 

N. Vorkovič

 

 

 

1.7.

„Spelling Bee“konkursas  5-6, 7–8 klasės.

2020 -02-27

 

 

L. Achmedžanova

 

1.8.

Anglų kalbos konkursas . Dalyvauja 8-ųjų kl.mokiniai

2020 -02-07

A.Jurevičienė

1.9.

Paskaita 7-8 KLASIŲ MOKINIAMS “Elektroninės cigaretės: ar rūkyti madinga?”

2020 -02-28

L. Dmitrijeva

1.10.

Mokinių projektų pristatymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „ Naujeji filomatai“(Gardinas)

2020-02 -26-28

T. Bruskina

 

II.                Meninė, sportinė veikla

 

 

2.1.

 

 

 

 

Lietuvių kultūros dienos :

–          filmų „Tarp pilkų debesų“(8 kl.),“Vanago portretas“(12 kl.), „ Nematomas frontas“(11 kl.) peržiūra ;

–          spektaklio „Įsilaužėlis“peržiūra(9 kl.) ;

–          edukacinė pamoka Kalvarijų bibliotekoje „Skaitau lietuviškai“ (8h kl.);

–          netradicinės pamokos (7 kl.), (1 kl.).     

 

2020 -02- 11-12

 

 

2020-02-28

2020-02-03

 

2020-02-25,27

 

 

Lietuvių kalbos mokytojai

 

 

 

2.2.

Rusų dramos spektaklis „Tigriukas Petrikas“ 1-4 klasių mokiniams.

2020 -02 -10

E. Avižienenė

2.3.

 Edukacinės pamokos muziejuose, teatruose, kitose erdvėse.

2020-02-03-28

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

2.4.

Šimtadienis.

2020 -02 -13

R. Alterman, J. Popov, klasių vadovai

2.5.

Šv. Valentino diena.

2020-02 14

O. Toločko, mokinių taryba

2.6.

Sporto varžybos :

Krepšinis 9-12 klasių ( berniukai)

 

2020-02-24 -28

Kūno kultūros mokytojai

 

III.             Mokyklos bendruomenė ir savivalda

 

 

3.1.

Veiklos kokybės įsivertinimas. Tema „Ugdymo(si) organizavimas.“ Pamokų stebėjimas

2020-02- 03

2020 – 03 -06

J. Uzelo, mokytojai ekspertai, metodininkai

3.2.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės posėdžiai.

2020 -02 -03-28

J. Uzelo, darbo grupė

3.3.

Konsultacijos : tėvų susitikimai su dalykų mokytojais. 

Konsultacijos su specialistais

 

2020-02-13

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

Specialistai

3.4.

Mokomės kartu. Seminaras mokytojams „Mokymasis bendradarbiaujant“

2020 -02- 17

T. Lukoševičienė

3.5.

Pradinių klasių mokytojų ir mokytojų dalykininkų pasitarimas.

2020-02 – 18

T. Lukoševičienė

3.6.

Virtuali mokymosi aplinka : eduka KLASĖ. Konsultacijos mokytojams.

2020 -02-18

N. Vorkovič

3.7.

5 a, 5 b, 7 b klasių mokytojų posėdžiai dėl darbo su speialiųjų poreikių mokiniais

2020 -02- 03-14

T. Lukoševičienė, klasių vadovai

3.8.

Metodinės tarybos posėdis

2020 -02-11

T. Bruskina

3.9.

Gerovės komisijos posėdis.

2020-02-25

T. Lukoševičienė, J. Beliajeva

3.10.

Mokinių tarybos posėdžiai

 

2020 -02 -06,13,27

 

 

O. Toločko

3.11.

Susitikimai su pradinių klasių mokinių tėvais

2020 -02-03-28

Administracija, specialistai

 

IV.             Direkciniai  posėdžiai

 

 

4.1.

 

Konsultacijų tėvams organizavimas.

2020-02-03

T. Ginovič

4.2.

Priėmimas į mokyklą. Motyvacijos mokytis gimnazijoje įvertinimas: testai. Nauja priėmimo į mokyklą tvarka.

2020-02-10

J. Beliajeva

 

V.                Ugdymo proceso stebėsena

 

 

5.1.

 

5.2.

5.3.

 

5.4.

 

5.5.

5.6.

5.7.

 

5.8.

5.9.

Mokytojų,ketinančių įgyti kvalifikacinę kategoriją,praktinės veiklos stebėjimas

Mokinių socialinė- piletinė veikla 5-8 kl, I-II gim. kl.

1-8 ,I,II,III gimnazijų klasių mokinių lankomumas ir pažangumas

 Pasirengimas lietuvių kalbos ir literatūros įskaitai IV gim. klasei.

Pasirengimas PUPP  dalies žodžiu: rusų kalba, lietuvių kalba

Mokytojų , klasių vadovų darbas su nepažangiais mokiniais.

II gim. klasių  vadovų darbas su mokinių individualiais planais.

Pagalba mokiniui: mokytojų konsultacijos.

3_- 8, I, II,  III gimnazijos  klasių mikroklimato tyrimas

2020 -02 -03-28

Administracija

 

                            VI.Kontroliniai darbai

 

 

6.1.

Bandomieji darbai II,  IV gim.klasių mokiniams:

–          Rusų kalba  (II, IV gim.)

–          Anglų kalba (II gim.)

–          Chemija (IVgim.)

 

2020-02 -05- 06

2020-02-13

2020 -02 -26

 

Rusų kalbos mokytojai

Anglų kalbos mokytojai

Chemijos mokytojai