A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Progimnazijos kodas - 304089978
Tel./faks. 8 5 272 78 41

Mokykla šiandien

mokykla-siandien

Vilniaus “Santaros“ gimnazijos/progimnazijos įkūrimo ištakos – Vilniaus humanitarinė gimnazija, įkurta 1921 m.  Mokykloje tęsiamos gimnazijos tradicijos, daugiakultūrinėje erdvėje mokiniai supažindinami su lietuvių, rusų, baltarusių, žydų ir kitomis kultūromis.

1997 metais mokyklos bendruomenė pasirinko „Santaros“ vardą.

Nuo 2015-09-01d. Vilniaus „Santaros“ vidurinė mokykla reorganizuota į Vilniaus „Santaros“ progimnaziją ir Vilniaus „Santaros“ gimnaziją.

2017-2018 m.m. gimnazijoje mokosi 348 mokiniai, 14 klasių komplektų, progimnazijoje mokosi 712 mokinių, 27 klasių komplektai.

Vilniaus „Santaros” progimnazijoje mokosi 1-8 kl. mokiniai, gimnazijoje 9-12 kl. mokiniai. Mokykloje vykdomos pradinio (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo (5-10 klasės) ir vidurinio ugdymo (11-12 klasės) programos.

Mokinius moko 98 mokytojai. Tai aukštos kvalifikacijos specialistai: 5 ekspertai, 17 metodininkų, 62 vyresnieji mokytojai ir 14 mokytojų. Mokytojai sistemingai atnaujina ir gilina savo profesines kompetencijas. Mokykla atvira naujovėms.

Profesinis bendradarbiavimas sieja mokyklos mokytojus su kolegomis užsienyje. Mokytojai dalijosi savo patirtimi Izraelyje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Belgijoje. Vyksta tarptautinis tarpdalykinės medžiagos kaupimas ir sklaida.

Mokykloje sukurta mokymo/mokymosi aplinka, kuri skatina tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą.

Kasmet į pradinę, pagrindinę ir vidurinę mokyklą atvyksta įvairių šalių diplomatų, emigrantų vaikų, tad mokykloje sudarytos sąlygos mokiniams, nemokantiems lietuvių ar rusų kalbos, kalbinei adaptacijai. Gimnazijos/progimnazijos pedagogai jau turi patirties, kaip dirbti su užsieniečiais ir grįžtančiais iš emigracijos vaikais. Tokiems mokiniams teikiama kompleksinė sociokultūrinė, kalbinė, psichologinė švietimo pagalba.

Tarpkultūrinis komponentas plečiamas per formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Projektinė ir tiriamoji veikla 5-11 klasėse irgi skirta kitoms kultūroms pažinti, bendrųjų kompetencijų ugdymui.

Gimnazijoje/progimnazijoje kuriamas draugiškos mokyklos pamatas, formuojamas tolerantiškos bendruomenės nario požiūris į kitų tautybių žmones, jų kultūrą. Organizuojami tradiciniai  renginiai: Europos kalbų diena, Europos dienos paminėjimas, mokiniai supažindinami su Vilniuje reziduojančiomis ambasadomis, dalyvauja projektuose.

Mūsų mokykla yra viena iš dviejų rusų kalba dėstoma mokyklų šalyje, nuo 1996 metų dalyvaujanti Debatų centro veikloje. 10-12 klasių mokiniai, dalyvaudami debatuose, lankėsi Kroatijoje, Tailande, Kinijoje, Slovėnijoje, Baltarusijoje, Rusijoje.

Turėdama tokia sistemą mokykla parengia jaunus žmonės integravimuisi į respublikos tarptautinę bendruomenę, skatina mokytis visą gyvenimą.

Mokykloje yra ELOS klasės 6f, 7a, 8b, 9f. Į atskirų šių klasių ugdymo dalykų planus integruojamos europinės mokymo dimensijos sandai: kultūrinė (Lietuvos, Europos ir pasaulio istorija, kultūra ,žmonės),socialinė (abipusė pagalba, parama, aktyvi tolerancija) ir mokymąsi visą gyvenimą. Į ugdymo planus įvesta antroji užsienio kalba: prancūzų, vokiečių, ispanų. Šiose klasėse vykdomas integruotas geografijos, istorijos ir užsienio kalbų mokymas.

Gimnazijos/progimnazijos šūkis – „Kiekvieno pažanga ir sėkmė”. Daug dėmesio gimnazijos/progimnazijos  skiriama  mokiniams, kuriems reikalinga pagalba. Jie gali tobulinti savo žinias diferencijuotose grupėse (5-10 kl. – matematika; 10 kl. – chemija). Organizuojamos įvairių dalykų konsultacijos. Progimnazijoje ugdomi 55  mokiniai turintis kalbos sutrikimų, 26 specialiųjų poreikių mokiniai,  kuriems pritaikyta arba individualizuota bendrojo lavinimo ugdymo programa. Gimnazijoje mokosi 10 specialiųjų poreikių mokinių. Specialistų komanda (logopedas, spec.pedagogas, psichologas, soc.pedagogas)  teikia šiems mokiniams specialiąją pedagoginę – psichologinę pagalbą. Didelis dėmesys skiriamas mokinių lankomumui gerinti. Veikia Vaiko gerovės komisija.

Gimnazijoje/progimnazijoje įdomus ir turiningas kultūrinis gyvenimas. Mokiniams pageidaujant, veikia daug įvairių būrelių. Vienas populiariausių – pučiamųjų orkestras „Santara”. Nuo savo veiklos pradžios (2002 m.) orkestras atstovauja Vilniaus miestui bei respublikai įvairiuose respublikos ir tarptautiniuose renginiuose.  Orkestras surengė  pasirodymus „Santaros“ progimnazijoje/gimnazijoje, Šnipiškių seniūnijoje.

Bendruomenės nariai didžiuojasi gimnazija/progimnazija, jos tradicijomis, kuria patrauklų jų.

Mokykloje įvyko renovacija, tapo jauku ir šilta. Visuose kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos. Dabar mokykloje iš viso yra 116 kompiuterių, 9 interaktyvios lentos, 33 multimedia projektoriai.

Atnaujinta biblioteka, technologijų, menų ir informatikos kabinetai, įrengtos patalpos Karjeros centrui,  remontuojamos klasės ir atnaujinami baldai.

Mokiniams teikiamos pirminės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos. Yra ir papildomų paslaugų: veikia pailgintos dienos grupės 1-2 klasių mokiniams, šeštadieninė mokykla 5-6 metų vaikams.

Gimnazijoje/progimnazijoje  sudaroma psichologiškai ir fiziškai saugi mokymosi aplinka, suteikiame mokiniams pedagoginę psichologinę, specialiąją, socialinę pagalbą, saviraiškos galimybes.