A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Specialistai

Mokykloje dirba logopedė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, sveikatos priežiūros specialistė.

Logopedė (Žana Ramanauskienė, 206 kab.):

 • birželio mėnesį tiria būsimųjų pirmokų kalbą; su rezultatais supažindina būsimųjų pirmokų tėvus, suradus sutrikimą, nurodo tėvams darbo kryptis per vasarą; birželio I savaitę su rezultatais supažindina būsimųjų pirmokų mokytojas;
 • vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • dirba su pradinių klasių mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų ar problemų,  grupėmis, pogrupiais bei individualiai, taiso jų kalbos, kalbėjimo, rašymo, skaitymo ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • stebi 2-3 mėnesius mokinius, kuriems ištaisytas sutrikimas;
 • dirba šviečiamąjį, konsultacinį darbą; konsultuoja mokinių tėvus, pateikia jiems rekomendacijas, kaip padėti vaikui namuose; konsultuoja mokytojus;

 Specialioji pedagogė (Žana Ramanauskienė, 206 kab.):

 • vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • specialiųjų poreikių mokiniams rengia individualias programas;
 • konsultuoja mokytojus, rengiančius modifikuotas ar adaptuotas dalykų programas;
 • veda užsiėmimus specialiųjų poreikių mokiniams per pamokas ir po pamokų;
 • ne rečiau kaip du kartus per savaitę veda pratybas mokinių grupėms lietuvių kalbos ir matematikos programų medžiagai įsisavinti, sutrikusioms funkcijoms ugdyti;
 • informuoja tėvus apie vaikų ugdymosi rezultatus, nurodo būdus, kaip padėti vaikui namuose;
 •  konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus.

Mokytojai – padėjėjai (N.Kochan, G.Alterman)

Psichologė (Igor Kolesnikov, 301 kab.):

 • konsultuoja mokykloje besimokančius mokinius, mokytojus bei mokinių tėvus (globėjus);
 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, nustato raidos ypatumus, asmenybės ir vystymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vertina vaikų brandumą mokyklai;
 • vykdo mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • vykdo psichologinių problemų prevenciją: rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines programas bei priemones;
 • dalyvauja krizių valdymo grupės ir Vaiko gerovės komisijos veiklose.

Socialiniai pedagogai (1-12 kl. Larisa Dmitrijeva 116a kab.):

 • Teikia vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, panaudoja ir kūrybiškai perteikia teorines žinias, rengia socialines programas ir projektus:
 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo ir prevencijos programas;
 • informuoja vaikus ir jų tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • atstovauja ir gina vaiko teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Organizuoja nemokamo maitinimo skyrimą:
  • paskelbia moksleiviams, jų tėvams ir pedagogams apie nemokamo maitinimo organizavimą;
  • raštu nurodo reikalingus dokumentus;
  • konsultuoja individualiai apie galimybę gauti nemokamą maitinimą;
  • sistemina gautus duomenis;
 • Drauge su klasių auklėtojais padeda vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrina vaikų saugumą, padeda vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą:
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais  sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
  • dirba su vaikais, patyrusiais seksualinį, fizinį ar psichologinį išnaudojimą;
  • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo  socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;
  • teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
  • nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
  • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą;
  • kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu. Veda socialinių gebėjimų užsiėmimus moksleiviams su padidėjusiu nerimastingumo lygiu;
  • lanko vaikus jų namuose.
 • Moko mokinį bendrauti, veikti savarankiškai ir atsakingai:
  • taiko ugdymo metodus, atsižvelgdamas į mokinių įgūdžius, mokymosi motyvaciją;
  • organizuoja popamokinę veiklą;
  • inicijuoja projektinę veiklą, skatina rinktis mokytojų ir mokinių siūlomus projektus, vadovauja, organizuoja jų pristatymą ir moko vertinti;
  • dirba individualiai ir kolektyviai, siekiant išmokyti mokinius bendrauti bei savarankiškai ir atsakingai veikti.
 • Moko mokinį vadovautis dorinėmis vertybėmis, ir daryti poveikį sociokultūrinei mokyklos aplinkai:
  • skatina teigiamo elgesio motyvaciją, naudoja efektyvius skatinimo būdus.
 • Garantuoja mokinių asmens, sveikatos saugumą, atsako už gyvybę užsiėmimų metu:
  • išanalizuoja visus įrašus klasės dienynuose apie moksleivių sveikatą, vykdo medikų rekomendacijas;
  • laikosi darbe saugos taisyklių, įvykus nelaimingam atsitikimui organizuoja medicininės pagalbos suteikimą, nedelsiant raštu informuoja mokyklos administraciją;
  • nustatyta tvarka kontroliuoja lankomumą;
  • informuoja klasės auklėtoją, tėvus apie moksleivio elgesio ir sveikatos  pakitimus.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (Nijolė Kubilienė, 102 kab.):

 • organizuoja ir įgyvendina visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoja pirmosios pagalbos mokymus;
 • rengia poilsio rėžimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros užsėmus mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes. Prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę;
 • kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • koordinuoja ir nustato lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikinių medžiagų vartojimas);
 • organizuoja priemones epidemijai užkirsti;
 • teikia pirmąją pagalbą;
 • tvarko medicininius dokumentus;
 • analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams, globėjams;
 • bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis;
 • rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.