A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Lapkričio mėnesio planas

                           VILNIAUS” SANTAROS” GIMNAZIJA
                         

Dardo planas

Lapkritis                                                                                                                                                                                                 

 

Renginiai

             Data

     Vykdytojai

I.

Mokymasis ir ugdymas

 

 

1.1.

Raiškiojo skaitymo konkursas, skirtas A. Puškino 220 –mečiui:

3-4 kl.

5-11 kl.

 

 

2019 -11-05

2019-11-28

 

Pradinių klasių mokytojai

S. Juknevičienė, rusų kalbos mokytojai

1.2.

Informatikos konkursas „Bebras“

5-6 klasės

2019-11-14

Informatikos mokytojai

1.3.

Pirmokų krikštynos

2019 -11-29

G. Videiko, 1-ųjų kl.mokytojai

1.4.

Anglų kalbos olimpiada 3 -11 kl.

2019-11- 25-29

A.Juriavichenė, anglų kalbos mokytojai

1.5.

Paskaitų ciklas 4-5 klasių mokiniams „ Ką reiškia mokėti mokytis“

2019-11-06,20,27

Mokiniai savanoriai

1.6.

Paskaitų ciklas 1-3  kl. mokiniams „Sveika gyvensena“

2019- 11-06,20,27

E. Uzelo, J. Cyliova, L.Ivanenko

1.7.

Tarptautinė Tolerancijos diena:

– etikos, dailės, technologijos  pamokos;

– klasės valandėlės (1-10 kl.);

– sporto varžybos;

– psichologinis praktikumas (1-3 kl.)

2019-11- 11-15

L.Dmitrijeva,                  I.Kolesnikov, Tolerancijos centras, klasių vadovai, dailės, technologijų mokytojai, kūno kultūros mokytojai

1.8.

Paskaitų ciklas 1-ųjų klasių mokiniams „Graži šypsena“

2019 -11- 10, 17, 19

N. Kubilienė

1.9.

Parodos „ Mokykla- 2019“ lankymas

2019-11- 22-23

Metodinių grupių

pirmininkai, klasių vadovai

1.10.

Edukacinės pamokos pagal projektą „Kultūros pasas“

2019-11-04-29

Įvairių dalykų mokytojai

1.11.

 

Projekto „Vilniaus mozaika“renginiai. Dalyvauja 9 a kl., 11 kl.

2019-11- 11-22

V. Laiciuvienė, A.Dubietienė

II.

Meninė, sportinė veikla

 

 

2.1.

Kvadrato varžybos. Dalyvauja 5- ųjų  kl. mokiniai.

2018-11-12

Kūno kultūros mokytojai

2.2.

Sporto šventė „Toleranciją kurkime kartu“. Dalyvauja 8-9 kl.mokiniai.

2019-11-15

Kūno kultūros mokytojai

2.3.

 

Tinklinio turnyras „Santaros“taurei laimėti. Dalyvauja 9-12 kl. mok.(berniukai)

2019-11-19

Kūno kultūros mokytojai

III.

Mokyklos bendruomenė ir savivalda

 

 

3.1.

Mokinių tarybos posėdžiai.

2019-11- 07,14, ,21,28

O. Toločko

3.2.

 Mokytojų kolegialus bendradarbiavimas, tobulint pamokos kokybę

2019-11-04-29

Dalykų mokytojai pagal interesus

3.3.

Seminaras mokytojams pagal pasirinktas sritis: „Mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokose“

2019-11-12,14

T. Lukoševičienė, metodinė taryba

 

3.4.

Gerovės komisijos posėdis

2019-11-19

T. Lukoševičienė

3.5.

Mokytojų posėdis:

11- ųjų klasių mokinių  adaptacija.

2019-11- 11

J. Beliajeva, 11-ųjų klasių auklėtojai

3.6.

Apvalusis stalas su 6-8 klasių mokiniais  „Pamokos kitaip“

2019 -11- 19

Metodinė taryba

T. Lukoševičienė

3.7.

Mokytojų ,dirbančių 9- ose klasėse pagal programą „ Raktas į sėkmę, posėdis“

2019 -11-05

T. Lukoševicienė, darbo grupė

3.8.

Tėvų diena.

Tėvų susirinkimai.

 Mokytojų dalykininkų susitikimai su tėvais. Švietimo kambariai: susitikimai su gimnazijos specialistais.

2019-11-21

Klasių auklėtojai,dalykų mokytojai, specialistai,

administracija

3.9.

Mokymai mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais „Padėsime vaikui – padėsime sau.“

2019- 11- 26

Ž. Ramanauskienė, spec.pedagogė

3.10.

Mokyklos tarybos posėdis

2019-11-26

J. Beliajeva

IV.

Direkciniai pasitarimai

 

 

4.1.

Visos dienos mokyklos grupių veikla.

Mokinių lankomumo apskaita.

2019-11- 04

J. Beliajeva, T. Ginovič, T. Lukoševičienė

4.2.

1-4, 5-8, I- IVgim. klasių mokinių signalinis trimestras

2019-11- 11

J. Beliajeva, T. Ginovič, T. Lukoševičienė

4.3.

Gimnazijos sąmatos vykdymas.

Dėl ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo metinio plano.

2019-11- 18

J. Beliajeva

 

 

4.4.

12 –ųjų klasių mokinių brandos egzaminų pasirinkimas. Egzaminų pritaikymas. Kontrolinių darbų rezultatai.

2019-11- 25

L. Jalovaja

J. Beliajeva

V.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

5.1.

Mokinių  individualus konsultavimas.

2018-11-

J.Beliajeva, N. Ginovič, T. Lukoševičienė

5.2.

 

 

Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas per neformaliają veiklą:

-būrelių lankomumas;

-dokumentacijos tvarkymas.

2019-11- 04-29

 

 

E.Avižienienė

 

 

5.3.

 

Darbas  su mokiniais bei jų  tėvais: signalinio trimestro aptarimas.

2019-11-

 

Adminisrtacija

 

 

 

5.4.

Mokytojų pamokų stebėjimas:

–         savivaldus mokymasis;

–         aktyvieji mokymo metodai.

2019-11-

2019-11-

Administracija

5.5.

Mokytojų elektroninio dienyno pildymo patikra ( pasirinktinai)

2019-11

Administracija

VI.

Kontroliniai darbai, testai

 

 

6.1.

Matematikos bandomasis darbas (12 kl.)

2019 -11-14

Dalykų mokytojai

6.2.

Lietuvių kalba (11 kl.)

2019 -11 -06

Dalykų mokytojai