A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Ką svarbu žinoti

Pirmokų reikmenys

Mokyklos mokinių lankomumo aprašas

Socialinės veiklos aprašas

 

PRADINIS UGDYMAS (1-4  klasė)

Pagal Švietimo įstatymą, į 1 klasę tėvai privalo išleisti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri. Jei tėvai pageidauja ir vaikas yra subrendęs mokytis mokykloje, galima jį leisti ir nuo šešerių.

Tėvams pageidaujant ir gydytojui ar pedagoginei psichologinei tarnybai rekomenduojant, vaikams, kuriems sukaks septyneri, nuo šių metų sudaromos sąlygos vienerius metus pagal pradinio ugdymo programą ugdytis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Ketinant leisti vaiką į 1 klasę, reikia kreiptis į artimiausią mokyklą arba į rajono, miesto, kuriame gyvenate, savivaldybės švietimo padalinį.

Jie turi lietuvių arba kitos gimtosios kalbos, užsienio kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo, muzikos, dailės ir technologijų, kūno kultūros pamokų. Kai vaikai mokosi tautinių mažumų mokykloje, lietuvių (valstybinės) kalbos mokiniai mokosi nuo 1-os klasės. Užsienio kalbos mokosi nuo 2 klasės.

 

PAGRINDINIS UGDYMAS (5 – 10 klasė)

Įgijęs pradinį išsilavinimą, mokinys pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Nuo 5 klasės mokinius moko skirtingi dalykų mokytojai. Penktokams skiriamas vadinamasis adaptacinis laikotarpis, kurio metu rekomenduojama pažymių nerašyti.

Kokių dalykų mokomasi?

Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: 5 – 8 kl. Ir 9 – 10 kl. Nuo 5 klasės mokiniai mokosi ne tik įprastų dalykų (gimtosios ir užsienio kalbos, matematikos, dailės, muzikos, kūno kultūros), bet pradeda mokytis istorijos, informacinių technologijų.

Penktokams yra organizuojama socialinė veikla. Nuo 6 kl. pradedama mokytis geografijos, nuo 7 kl. – fizikos, biologijos, nuo 8 kl. – chemijos.

Baigus 8 klasę, mokslus galima tęsti pagrindinėje mokykloje, gimnazijoje arba profesinėje mokykloje.

Ar dešimtokams būtinas pagrindinio ugdymo programos pasiekimų patikrinimas?

Šis patikrinimas privalomas.

 

VIDURINIS UGDYMAS (11 – 12 klasė)

Ką mokinys gali pasirinkti baigęs 10 klasę?

Baigdamas 10 klasę jis turi apsispręsti, ar toliau mokysis gimnazijoje ar profesinėje mokykloje.

Kaip organizuojamas 11 – 12 klasių mokinių mokymas bendrojo lavinimo mokykloje?

Vienuoliktokams ir III gimnazijos klasės mokiniams – pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą. Mokiniai mokysis pagal susidarytą individualų ugdymosi planą.

Ko mokysis vienuoliktai ir III gimnazijos klasės gimnazistai?

Vieno dorinio ugdymo dalyko (tikyba arba etika); lietuvių kalbos (tautinių mažumų mokyklose – mokymosi kalbos); užsienio kalbos; matematikos; vieno socialinio ugdymo dalyko ( pasirinktinai – istorija ar geografija, arba integruotas socialinių mokslų kursas); vieno gamtamokslinio ugdymo dalyko ( pasirinktinai – biologija, fizika, chemija arba integruotas gamtos mokslų kursas); vieno meninio ugdymo dalyko (pasirinktinai – dailė, muzika, teatras, choreografija ir kt.).

Be privalomų dalykų, mokinys gali rinktis papildomus branduolio dalykus, įvairius pasirenkamuosius dalykus, kurių sąrašą pasiūlo mokykla.

Kiek egzaminų reikia išlaikyti, kad gautum brandos atestatą?

Privalomą – lietuvių kalbos (gimtosios arba valstybinės) bei vieną pasirinktą egzaminą iš individualaus ugdymo kurso.

Daugiau informacijos – Švietimo ir mokslo bei Nacionalinio egzaminų centro tinklapiuose: www.smm.lt; www.nec.lt.

 

MOKYMOSI SĄLYGOS

Kokiais klausimais konsultuoja mokyklos psichologas?

Jis įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiauja su mokytoju, kitais su mokiniu dirbančiais specialistais ir padeda numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus). Taip pat rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti bei kt.

Kaip gali padėti mokykloje dirbantis socialinis pedagogas?

Mokinys gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei turi sunkumų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais, jei patiria smurtą, yra išnaudojamas, jei abejoja, kurią profesiją pasirinkti, ir pan. Į socialinį pedagogą gali kreiptis ir tėvai, mokytojai.

Kokia socialinė parama taikoma mokiniams?

Remiami mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai. Nustatytos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys: nemokamas maitinimas bei aprūpinimas mokinio reikmenimis prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Tai nustato Socialinės paramos mokiniams įstatymas.

Išsami informacija – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje www.socmin.lt.

 

Teikiamos paslaugos

Mokykloje dirba:

Spec. pedagogė – logopedė – Žana Ramanauskienė (II aukštas, 206 kab.)

Psichologės – Igor Kolesnikov  (III aukštas, 301 kab.)

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Nijolė Kubilienė (I aukštas, 102 kab., tel.: 272 78 40)