A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Rugsėjo mėnesio planas

Vilniaus “Santaros” gimnazija 

Darbo planas

Rugsėjis 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Vykdytojai

I.

Masiniai renginiai

  
 1.1

Mokslo ir žinių diena. 

Dalyvavimas „Sostinės dienų“renginiuose. 

2019-09-01

Muzikos mokytojai, dailės mokytojai, J. Popov, klasių auklėtojai

 1.2

1-4 -ųjų klasių paskaita mokiniams „Saugus elgesys gatvėje“.

2019 -09-02-15

L. Dmitrijeva

 1.3

Klasės valandėlės tema „Mokinių teisės ir pareigos“

2019-09- 11

Klasių auklėtojai

1.4

Klasių savivaldos rinkimai.

2019-09- 11-18

Klasių auklėtojai

1.5.

12 –ųjų klasių mokinių  klasės valandėlės tema ,, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka“.

2019-09-18
J. Beliajeva

1.6.

Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena.

2019-09-20

Mokyklos Tolerancijos centras

1.7.

Sviečių iš  E.Karskio (Gardinas) gimnazijos priėmimas. Debatai .

2019 -09- 23

T. Bruskina

1.8.

Europos kalbų diena.

Projektų diena.

2019 -09 -26
Dalykų mokytojai

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

  

1.

Direkciniai pasitarimai. 

  

1.1.

Klasių komplektavimas. 

Duomenų bazė. 

2019-09- 02

T. Lukoševičienė, J. Beliajeva, T. Ginovič 

1.2.

Nemokamo maitinimo organizavimas. 

Kompensavimas už mokinių važiavimą.

2019-09 -09

L. Dmitrijeva 

1.3.

Mokinių aprūpinimas vadovėliais.

Visos dienos mokyklos darbo grupių komplektavimas. 

2019- 09 -09

N. Vorkovič 

L. Jalovaja, N. Komarova 

1.4.

Neformalusis ugdymas. Kultūros pasas.

2019 -09- 09

E. Avižienienė

1.5.

Mokytojų etatinis apmokėjimas.

2019-09- 16

L. Jalovaja, T.Ginovič, 

 

1.6.

Sveikatos priežiūros apskaita.

2019-09-23

N. Kubilienė

1.7.

Socialiai remtinų vaikų, asocialių šeimų nustatymas. Mokyklos socialinis pasas.

2019-09-23

L. Dmitrijeva,

klasių auklėtojai

2.

Posėdžiai, susirinkimai

  

2.1.

Metodinių grupių posėdžiai

2019 -09-02, 03

Metodinių grupių pirmininkai

2.2.

Visos dienos mokyklos darbo grupių auklėtojų susirinkimas.


2019-09- 02

L. Jalovaja, N. Komarova

2.3.

Mokytojų posėdis

2019 – 09 –05

L. Jalovaja

2.4.

Lankomumo darbo grupės posėdis

2019 -09- 05

T. Lukoševičienė

2.5.

Mokytojų susirinkimas

2019 – 09 –10

L. Jalovaja

2.6.

Mokytojų, dirbančių su spec. poreikių mokiniais, susirinkimas.

 Konsultacijos mokytojams dalykininkams.

2019 -09 – 03


2019- 09-03-10

Ž. Ramanauskienė, T. Lukoševičienė

Ž. Ramanauskienė

2.7.

Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos darbo grupės posėdis

Ekologinio ugdymo darbo grupės posėdis

2019 -09 -17


2019 -09- 19

J. Beliajeva


L. Ivanenko

2.8

Darbo grupės posėdis dėl gimnazijos 2019-2020 m.m. veiklos plano.

2019 – 09 – 23

Administracija

2.9.

Mokyklos Tarybos posėdis 

2019-09- 24

J. Beliajeva

2.10.

Atskirų klasių tėvų susirinkimai. 

2019-09-09-19

Klasių auklėtojai

2.11.

Tėvų forumas. Klasių susirinkimai.

2019-09-19

Administracija, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

2.12.

Gerovės komisijos posėdis

2019– 09 – 16

T. Lukoševičienė, J. Beliajeva

2.13.

Mokinių tarybos posėdžiai.

2019-09 -12, 19, 26

O. Toločko

III.

Ugdymo proceso stebėsena

  

3.1.

Teminių planų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programų tvirtinimas. Prevencinių programų integravimas į ugdymo turinį.

2019-09-10

Administracija, metodinių grupių pirmininkai

3.2.

Klasių auklėtojų planų tvirtinimas.

2019-09-20

J. Beliajeva, T. Ginovič, T. Lukoševičienė, klasių vadovų koordinatoriai

3.3.

Socialiai remtinų vaikų, asocialių šeimų nustatymas, pagalbos jiems organizavimas.

2019-09

Klasių auklėtojai, administracija,  L. Dmitrijeva 

3.4.

Spec. poreikių mokinių ugdymo organizavimas.

2019 -09

T.Lukoševičienė, Ž.Ramanauskienė, pagalbos specialistai

3.5.

Naujų mokinių adaptacija. 

 

2019-09

Klasių auklėtojai, specialistai

3.6.

Naujų mokytojų adaptacija.

2019-09-

Administracija, mokytojai mentoriai

3.7.

Visos dienos  mokyklos darbo grupių stebėsena.

2019-09-

Administracija 

3.8.

Mokinių lankomumas.

2019-09- 02-30

Administracija, klasių auklėtojai