Specialistai

Mokykloje dirba socialinė pedagogė, sveikatos priežiūros specialistė.

Mokytojai – padėjėjai (N.Kochan, G.Alterman)

Psichologas (Igor Kolesnikov, Margarita Borisova 301 kab.):

 • konsultuoja mokykloje besimokančius mokinius, mokytojus bei mokinių tėvus (globėjus);
 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, nustato raidos ypatumus, asmenybės ir vystymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vertina vaikų brandumą mokyklai;
 • vykdo mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • vykdo psichologinių problemų prevenciją: rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines programas bei priemones;
 • dalyvauja krizių valdymo grupės ir Vaiko gerovės komisijos veiklose.

PSICHOLOGO DARBO GRAFIKAS 2020-2021 M.M.

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 8.00  – 16.00 val.
Antradienis 8.00 – 16.00 val.
Trečiadienis 8.00 – 16.00 val.
Ketvirtadienis 8.00 – 16.00 val.
Penktadienis 8.00 – 16.00 val.

Socialiniai pedagogai (1-12 kl. Larisa Dmitrijeva, Edita Podpriatova 116a kab.):

 • Teikia vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, panaudoja ir kūrybiškai perteikia teorines žinias, rengia socialines programas ir projektus:
 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo ir prevencijos programas;
 • informuoja vaikus ir jų tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • atstovauja ir gina vaiko teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Organizuoja nemokamo maitinimo skyrimą:
  • paskelbia moksleiviams, jų tėvams ir pedagogams apie nemokamo maitinimo organizavimą;
  • raštu nurodo reikalingus dokumentus;
  • konsultuoja individualiai apie galimybę gauti nemokamą maitinimą;
  • sistemina gautus duomenis;
 • Drauge su klasių auklėtojais padeda vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrina vaikų saugumą, padeda vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą:
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais  sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
  • dirba su vaikais, patyrusiais seksualinį, fizinį ar psichologinį išnaudojimą;
  • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo  socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;
  • teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
  • nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
  • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą;
  • kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu. Veda socialinių gebėjimų užsiėmimus moksleiviams su padidėjusiu nerimastingumo lygiu;
  • lanko vaikus jų namuose.
 • Moko mokinį bendrauti, veikti savarankiškai ir atsakingai:
  • taiko ugdymo metodus, atsižvelgdamas į mokinių įgūdžius, mokymosi motyvaciją;
  • organizuoja popamokinę veiklą;
  • inicijuoja projektinę veiklą, skatina rinktis mokytojų ir mokinių siūlomus projektus, vadovauja, organizuoja jų pristatymą ir moko vertinti;
  • dirba individualiai ir kolektyviai, siekiant išmokyti mokinius bendrauti bei savarankiškai ir atsakingai veikti.
 • Moko mokinį vadovautis dorinėmis vertybėmis, ir daryti poveikį sociokultūrinei mokyklos aplinkai:
  • skatina teigiamo elgesio motyvaciją, naudoja efektyvius skatinimo būdus.
 • Garantuoja mokinių asmens, sveikatos saugumą, atsako už gyvybę užsiėmimų metu:
  • išanalizuoja visus įrašus klasės dienynuose apie moksleivių sveikatą, vykdo medikų rekomendacijas;
  • laikosi darbe saugos taisyklių, įvykus nelaimingam atsitikimui organizuoja medicininės pagalbos suteikimą, nedelsiant raštu informuoja mokyklos administraciją;
  • nustatyta tvarka kontroliuoja lankomumą;
  • informuoja klasės auklėtoją, tėvus apie moksleivio elgesio ir sveikatos  pakitimus.

SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO GRAFIKAS 2020-2021 M.M.

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 8.00  – 16.00 val.
Antradienis 8.00 – 16.00 val.
Trečiadienis 8.00 – 16.00 val.
Ketvirtadienis 8.00 – 16.00 val.
Penktadienis 8.00 – 16.00 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (Nijolė Kubilienė, 102 kab.):

 • organizuoja ir įgyvendina visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoja pirmosios pagalbos mokymus;
 • rengia poilsio rėžimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros užsėmus mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes. Prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę;
 • kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • koordinuoja ir nustato lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų vartojimas);
 • organizuoja priemones epidemijai užkirsti;
 • teikia pirmąją pagalbą;
 • tvarko medicininius dokumentus;
 • analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams, globėjams;
 • bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis;
 • rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.