Vilniaus ,,Santaros’’ gimnazijos pilietiškumo projektas  ,,AŠ MYLIŲ VILNIŲ’’

Projektas skirtas Lietuvos sostinės Vilniaus 700 metų jubiliejui  paminėti (2023-01-25)
Puiki proga atsigręžti į turtingą praeitį ir šlovės akimirkas, prisiminti ir daugiau sužinoti apie kultūrinį miesto paveldą ir istorines tradicijas.
Tai puiki galimybė mūsų daugiakalbei bendruomenei pasijusti Vilniaus dalimi ir išmokti gerbti bei vertinti vietą, kurioje gimėme ir gyvename. Be to, projektas   ugdys  įvairias kompetencijas bei praturtins kalbėjimo -  lietuvių, anglų ir rusų kalbomis  – įgūdžius.  Kartu dirbdami projekte tiek mokytojai, tiek mokiniai galės vykti į daugybę ekskursijų, rengti įvairias parodas, daryti mini projektus, pavyzdžiui, ,,Vilniaus senamiesčio gatvių pavadinimai”, ,,Vilniaus legendos” arba,,Vandens ir oro būklė Vilniuje”. Taip pat vyks konkursai, pvz. „Vilnius – miestas, kur mums gera kartu”, ,,Sveiki atvykę į Vilnių!”
Minėdami šį jubiliejų norime, kad mūsų bendruomenė ne tik artimiau pažintų miestą, bet ir  pajustų su juo  emocinį ryšį.
Projekto iniciatorė anglų kalbos mokytoja ekspertė Tatjana Bruskina

PROJEKTO TIKSLAI: 
•    Skatinti mokinius domėtis savo gimtuoju miestu. 
•    Ugdyti bendrąsias kompetencijas
•    Puoselėti mokinių individualią pilietinę, kultūrinę saviraišką.
•    Didinti ugdymosi proceso patrauklumą, kokybę tenkinant vaikų ugdymo(si) poreikius ir atliepiant tėvų lūkesčius.

UŽDAVINIAI:
•    Pažinti Vilniaus kultūrines, istorines vietas.
•    Sudaryti galimybes mokiniams susipažinti su kitų tautų papročiais, tradicijomis bei atskleisti savo tautos savitumą, unikalumą, ugdyti tapatumo jausmą.
•    Didinti mokinių mokymosi motyvaciją, jų bendrąsias kompetencijas, įgalinant mokinius išsikelti asmeninius mokymosi tikslus.     
•    Skatinti ir ugdyti mokinių kūrybingumą, originalumą, panaudojant šiuolaikinės technologijas.
•    Ugdyti mokinių komunikacinius gebėjimus įvairiomis kalbomis.
•    Skatinti mokyklos  mokinių, mokytojų bendravimą bei bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi.
•    Plėtoti pedagogų bendradarbiavimą instituciniu, šalies ir tarptautiniu lygmenimis.

LAUKIAMI REZULTATAI:
Mokiniai
•    veiks savarankiškai – bus įgyvendintos pačių sugalvotos idėjos, jausis atsakingi už rezultatus;
•    sužinos savo miesto istoriją ir įvairių tautybių žmonių vaidmenį;
•    gimnazijoje bus kuriami šilti santykiai tarp veiklos dalyvių, skatinamas komandinis darbas, diskusijos, bus bendradarbiaujama su įvairiais socialiniais partneriais.
 

PILIETIŠKUMO KOMPETENCIJA
Mokiniai
gerbia valstybės simbolius ir švenčia valstybines šventes;
argumentuoja, kodėl būtina stiprinti bendruomenę. aktyviai tai patys daro; 
dalyvauja savanoriškoje, labdaringoje veikloje ir skatina kitus dalyvauti; 
paaiškina taisyklių nesilaikymo pasekmes ir pateikia tokio elgesio pavyzdžių; 
kartu su tėvais ir/ ar mokytojais dalyvauja pilietinėse veiklose. 


KULTŪRINĖ KOMPETENCIJA
Mokiniai
analizuoja ir interpretuoja Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūrų tradicijas, paveldą, skirtingų kultūros laukų socialinį ir istorinį kontekstus ;
apibūdina ir lygina (su tėvais ir/ ar mokytojais) įvairių kultūrų pasakojimus, tradicijas bei artefaktus, aptardami jų reikšmę mokyklos, bendruomenės ar kitų šalių kontekste;  
 priima įvairialypės kultūrinės bendruomenės iššūkius, pagrindžia kultūrinio tarpininkavimo vaidmenį, mokantis gyventi ir kurti kartu su kitų kultūrų atstovais.

 
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Mokiniai
apibendrina sąvokas ir teiginius (kritinis mąstymas) ;
kelia klausimus padedančius suprasti problemas (problemų sprendimas);
skiria mokymą nuo mokymosi. (mokėjimas mokytis). 


SOCIALINĖ, EMOCINĖ IR SVEIKOS GYVENSENOS KOMPETENCIJA
Mokiniai
analizuoja, kaip žmogaus elgesys veikia kitus žmones; 
rodo pagarbą asmenims iš skirtingų socialinių ir kultūrinių grupių ;
apibūdina asmens elgesio ir aplinkos veiksnių įtaką sveikatai; 
analizuoja stereotipų ir išankstinių nusistatymų kilmę ir neigiamą poveikį. 

PROJEKTO VEIKLA

Atnaujinta: 2022-11-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė