Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialiniais pedagogais gimnazijoje dirba

Vitalij Valaika Socialinis pedagogas

Paslaugos teikiamos: I aukšte, 116a kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Diana Čaplikienė Socialinė pedagogė

Paslaugos teikiamos: I aukšte, 116a kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Teikia vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, panaudoja ir kūrybiškai perteikia teorines žinias, rengia socialines programas ir projektus:
 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo ir prevencijos programas;
 • informuoja vaikus ir jų tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • atstovauja ir gina vaiko teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Organizuoja nemokamo maitinimo skyrimą:
  • paskelbia moksleiviams, jų tėvams ir pedagogams apie nemokamo maitinimo organizavimą;
  • raštu nurodo reikalingus dokumentus;
  • konsultuoja individualiai apie galimybę gauti nemokamą maitinimą;
  • sistemina gautus duomenis;
 • Drauge su klasių auklėtojais padeda vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrina vaikų saugumą, padeda vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą:
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais  sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
  • dirba su vaikais, patyrusiais seksualinį, fizinį ar psichologinį išnaudojimą;
  • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo  socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;
  • teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
  • nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
  • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą;
  • kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu. Veda socialinių gebėjimų užsiėmimus moksleiviams su padidėjusiu nerimastingumo lygiu;
  • lanko vaikus jų namuose.
 • Moko mokinį bendrauti, veikti savarankiškai ir atsakingai:
  • taiko ugdymo metodus, atsižvelgdamas į mokinių įgūdžius, mokymosi motyvaciją;
  • organizuoja popamokinę veiklą;
  • inicijuoja projektinę veiklą, skatina rinktis mokytojų ir mokinių siūlomus projektus, vadovauja, organizuoja jų pristatymą ir moko vertinti;
  • dirba individualiai ir kolektyviai, siekiant išmokyti mokinius bendrauti bei savarankiškai ir atsakingai veikti.
 • Moko mokinį vadovautis dorinėmis vertybėmis, ir daryti poveikį sociokultūrinei mokyklos aplinkai:
  • skatina teigiamo elgesio motyvaciją, naudoja efektyvius skatinimo būdus.
 • Garantuoja mokinių asmens, sveikatos saugumą, atsako už gyvybę užsiėmimų metu:
  • išanalizuoja visus įrašus klasės dienynuose apie moksleivių sveikatą, vykdo medikų rekomendacijas;
  • laikosi darbe saugos taisyklių, įvykus nelaimingam atsitikimui organizuoja medicininės pagalbos suteikimą, nedelsiant raštu informuoja mokyklos administraciją;
  • nustatyta tvarka kontroliuoja lankomumą;
  • informuoja klasės auklėtoją, tėvus apie moksleivio elgesio ir sveikatos  pakitimus.
Atnaujinta: 2024-04-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė