Specialioji pedagogė

Specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba

Lidija Vasiljeva Spec. pedagogė

Paslaugos teikiamos: II aukšte, 206 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti


 

 Specialiojo pedagogo funkcijos:

1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą, nustato specialiojo pedagogo pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais).

2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

 3. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją  medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ar individualizuoti Bendrąsias programas.

5. Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, mokyklos bendruomenę specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams(globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

6. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.

7. Renka ir kaupia duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus, stebi jų individualią pažangą.

8. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

9. Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

10. Nuolat tobulina savo kompetencijas.

 

Atnaujinta: 2024-04-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė