Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 •  numato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;
 •  svarsto ir pritaria mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, aprobuoja mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles bei inicijuoja šių dokumentų pakeitimus, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką ir kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus ir teikia juos tvirtinti direktoriui;
 • aptaria vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemą, papildomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus;
 • tvirtina mokyklos savivaldos institucijų nuostatus. Gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
 • kontroliuoja Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą; pateikia kartą per ketvirtį lentelės formą, kurioje nurodomos gautos lėšos ir išlaidos. Ataskaita turi būti pateikiama vieną savaitę prieš šaukiamą posėdį. Mokyklos taryba informuojama apie numatomą pirkti didesnės nei 500 € vertės pirkinį ir turi teisę pareikšti savo nuomonę. Svarsto mokyklos 2% pajamų mokesčio lėšų naudojimo klausimus. Esant būtinybei gali organizuoti savanoriškas paramos akcijas Mokyklos buičiai gerinti;
 • svarsto naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • inicijuoja mokyklos bendruomenės, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą;
 • svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus. Teikia siūlymus Gimnazijos ir progimnazijos direktoriams priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, gali vertinti Mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę atestuojantis Mokyklos vadovui;
 • skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją.
 • mokyklos tarybos teikimu sprendžia moksleivių laikino ar nuolatinio šalinimo iš mokyklos klausimus.
 •  atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą.

 

Atnaujinta: 2024-04-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė