Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje 2022–2023 m. m. įvertinimo tvarka 2024-04-03 11:41:38 38.68 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 193.8 KB
Mokinių elgesio tvarka 2024-04-03 11:41:38 475.19 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2024-04-03 11:41:38 348.37 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2024-04-03 11:41:38 163.57 KB
Mokinių pamokų ar kitų ugdymo proceso užsiėmimų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 309.51 KB
Svečių ir pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje registravimo tvarka 2024-04-03 11:41:38 149.48 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2024-04-03 11:41:38 346.05 KB
Mokinių ekskursijų, edukacinių išvykų, žygių organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 176.03 KB
Mokytojų pavadavimo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 151.05 KB
Gimnazijos mokinio vidurinio ugdymo individualaus mokymosi plano sudarymo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 271.92 KB
Mokinių atleidimo nuo dalies dailės, muzikos ir fizinio ugdymo pamokų tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 199.23 KB
Mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 255.74 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 186.52 KB
Dalyko kurso keitimo tvarka 2023-2025 m m 2024-04-03 11:41:38 171.29 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-04-03 11:41:38 406.98 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 187.75 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarka 2024-04-03 11:41:38 187.75 KB
VGK darbo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 141.3 KB
Viešųjų pirkimų tvarka 2024-04-03 11:41:38 10.7 MB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 211.59 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 126.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 236.55 KB
Nuotolinio darbo tvarka 2024-04-03 11:41:38 509.58 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus "Santaros" gimnazijos tvarka 2024-04-03 11:41:38 166.09 KB